Logo


English
திருவாலவாய்

Àñ - ¦¸Çº¢¸õ
§¾Å¡Ãô À¡¼ø - ¸¡¾Ä¡¸¢ ¸º¢óÐ
þá¸õ - ¨ÀÃÅ¢
¾¡Çõ - ¬¾¢


¦À¡ý¨Éô âÁ¢¨Âô ÒýÒÄ Å¡ì¨¸¨Â
Á¢ý¨É ¿¡Ê ÔÆýÚûÇ Å£½§Éý
¾ý¨É ¡ñ¼¦Å¡÷ ¾ý¨Á¦Âý É¡ÄÅ¡ö
«ý¨É §ÂÂÕ §Ç̸ô À¢ÃÁ§Á.

1

¸ðÎ Á¡¨¼ ¸ÆüÈ¢¨É ¸ó¾¨É
¦Á¡ð¨¼ ¢ð¼¨É §Á¡¸ ÁÚò¾¨É
±ðÊ ¿£Á¨Èó ¾¢ð¼¦¾ý É¡ÄÅ¡öî
¦ºðÊ §ÂÂÕû ¦ºö̸ô À¢ÃÁ§Á.

2

Òñ½¢ Â󦾡¢ ¡¦ÅÚõ ¦À¡ì¸§Éý
±ñ½ §Á¡÷ ó¾Õ ¦Çó¨¾Â¢í §¸Ô¨É
¿ñ½¢ §Éý͸ ¿ø¸Õ𠸡ÄÅ¡ö
«ñ½ §Ä¦Â¨É ¡û̸ô À¢ÃÁ§Á.

3

¬¸ §Á¡¦¼É ¾¡Å¢Ô ÓýÈÉì
§¸¦¸¡ ÎòÐö ¦Åñ½¢Â ¦Åýɸò
§¾Ì Ç¢÷ó¾Õ Ç£¦ÂÆ¢ Ä¡ÄÅ¡ö
²¸ §É¦Â¨É ¡û̸ô À¢ÃÁ§Á.

4

±ð¼ ¿¢ø¦ÄÉ ¿£¦Âý¨É §Â¾û
º¢ð¼ É¡ÉÀ¢ý »¡Âï ¦ºÖí¦¸¡§Ä¡
¿ð¼ Á¢ýÈÕ ½ø̾¢ ¡ÄÅ¡ö
þð¼ §É¦Â¨É Â¡û̸ô À¢ÃÁ§Á.

5

ÀÕ¾¢ ÓýÉ¢Õ ½¢üÌí¦¸¡ø Àì¸Á¡õ
«ÕÇ¢ý ÓýÁÄ ¿¢üÌí¦¸¡ ÄùÅÕð
¦À¡Õ¨Çò ¾ó¦¾¡Õ â÷ò¾¢¦ºö ¡ÄÅ¡öô
¦ÀÕ¨Á §Â¦Â¨É ¡û̸ô À¢ÃÁ§Á.

6

¿¢ò¾ Öí¸Æ ¦Éﺸ Á¡ì¸¢Â¡ø
±ò¾ ÄòÐÓ §É½Õû ¸¡ò¾¢¼î
º¢ò¾õ ¨Åò¾Õû º£Õ áÄÅ¡ö
«ò¾ §É¦Â¨É ¡û̸ô À¢ÃÁ§Á.

7

À¡º ÓõÀÍ ×ó¾¢Èõ À¡¦Å¡Ç¢
Å£Í ¿¢ýÉÕ Ç¢ýȢŢ Çí̧Á¡
¬¨º Â¡Â¢É §É¾ü ¸¡ÄÅ¡ö
®º §É¦Â¨É ¡û̸ô À¢ÃÁ§Á.

8

±ýÉ ¸ôÒÄ ¦ÁýÚ Á¢ÕìÌ¿£
±ý¨É ¢ýÛÁ¢ Ãñ¼Èì §¸¡¼Ä¢ý
ÈýÉ¢ Â了 ɣ¾¢¦¸¡ Ä¡ÄÅ¡ö
Áý¦É Éò¾¢¸ú Á¡Ì¸ô À¢ÃÁ§Á.

9

ÌüÈõ ¡×õ¦À¡ Úò¾Õû Ü÷¾¢Â¡ø
«üÈ ÁüÈÄí ¸¡ÃÁ ¾¢÷òЧǡý
ÓüÚõ Å¡úò¾¢Â ã÷ò¾¢¿ø Ä¡ÄÅ¡ö
¯üÈ ¦Å¡ôÀ¢Ä Õð̸ô À¢ÃÁ§Á.

10


Home    |    Top   |    Back