Logo


English

சிவமயம்
திருச்சிறம்பலம்
ஸ்ரீமத் – குமாரசுவாமியம்
முதலாவது
திருவிளையாடற்காண்டம்
முதல்வன் புராணமுடிப்பு

அந்தாதி கலிவிருத்தம் (இசை)யில் இயற்றப்பட்டது கந்தசட்டி மாவிரத பூசையிற் கந்தபுராண படனஞ் செய்ய வேண்டுமென்னு நியதியுண்டு. அஞ்ஞான்று அதுசெய்தற் கியலாதார். இத்-திருப்பத்தையே ஒருமுறை பத்தியோடும் பாடி அப்படன புண்ணியத்தைப் பெறலாம் ஐயமின்று.

1. சிவபெருமானுடைய நெற்றிக் கண்களினின்று ஆறு நெருப்புப் பொறிகள் வெளிப்போந்தன. அவை, குற்றமற்ற சரவணப் பொய்கையென்னு நீர்நிலையயடைந்து ஆறு குழந்தைகளாகி, (கார்த்திகைப் பெண்களென்னும்) அழகிய நல்ல ஆறு மாதர்களுடைய பாலாகிய அமுதத்தை யுண்டன.

2. முன்னாளில் இப்படிப் பாலுண்ட அக்குழந்தைகள், பற்பல திருவுருவங்களைக் காட்டி, உமையம்மை ஒரு சேரச் சேர்த்தெடுத்தலால் ஒரு திருமேனி யுடையவாகி, அவள் கற்கண்டென்னும்படி தனது திருமுலைப்பாலை யூட்ட வுண்டு, ஆகாயத்தையளாவி நின்று அழகைத் தருகின்ற ஒள்ளிய கைலாய மலையையடைந்து பல திருவிளையாடல்கள் புரியாநிற்கும்.

3. அத் திருவிளையாடல்களில், அழகிய சிவந்த திருமேனியையுடைய அக் குழந்தையானது சூரியனுடைய குதிரையின் மீதேறியது. பெருமை வாய்ந்த சந்திரனது தேரிலேறிச் சென்றது. அறிவார்ந்த இந்திரன் முதலான தேவர்களுடைய யானைகளின் மிசை அழகு பொருந்த ஆரோகணித்து அவற்றை நடத்தியது.

4. எவ்வுலகத்து மாதரும் விரும்பும்படியான அழகு வாய்ந்த மகிமை பொருந்திய அப்பிள்ளை, சிவந்த கருடன், புலி, சிங்கம், அன்னம், சங்குபோன்ற நிறத்தையுடைய எருது, கலைமான், சரபம், யாடு என்னுமிவற்றின் மேலேறி யெங்கு முலாவியது.

5. (இறைவன்) இப்பிள்ளைத் திருக்கோலத்தை விடுத்து, தேவலோகத்தைச் செம்மைப்படுத்துந் திருவுளத்தோடு, ஒரு முதியோனாகி யங்குலாவினான். (அன்றியும்) செறிந்த காட்டினடுவே சென்று ஒரு வீணை யுண்டுபண்ணிஅதனை வாசித்தான்.

6. அவ்வோசையின் இனிமையால் அங்கே வந்து கூடிய விலங்குகளும், பறவைகளுந் தம்மை மறந்தன. பின்னர், நகரத்தில் வசிக்கும் மங்கையர், மயக்கஞ் செய்யும் விரக நோயால் எப்பொழுதும் வருந்துமாறு, வேணுகானத்தை யெழுப்பினான்.

7. இத்திருவிளையாடல் புரிந்த பின்னர், எல்லா அண்டங்களிலுஞ் சென்றுலாவிய பாலசுப்பிரமணியன் மாமேரு பருவதத்தையடைந்து, (தன்னையெதிர்த்த) தேவர்கள் வலிமையை யழித்து, (பின்னர் யான் சிறுவனல்லனென்று) தனது தூய பாரமேச்சுவர வடிவத்தை யவர்கட்குக் காட்டினான்.

8. காட்டினவுடன் தேவேந்திரன், “எங்கள் கடவுளே! எங்களை நலிவுறுத்துஞ் சூரபதுமனைக்கொன்று எங்களைக் காத்தருள்க” என்று குறையிரக்க; அதனைக் கேட்ட இளம்பூரணன், “அஞ்சமின் அருள் புரிவேம்” என்று திருவாய்மலர்ந்தருளி, ஆனந்த தாண்டவனாகிய பரமசிவனிடத்திலேயுள்ள படைக்கல நாயகமாகிய வேலாயுதத்தைப் பெற்றான்.

9. பெற்று, வலிய பூதகணங்களோடு பூவுலகிற்கு வந்து (கிரெளஞ்ச) கிரியையும் பருத்தவுடம்பையுடைய தாரகாசுரனையும் அழித்து, அவரோடுரிமை பூண்ட பானுகோபனுஞ் சிங்கமுகாசுரனும் மடிந்தொழியக் கண்டு, அவர்கள் தலைவனாகிய சூரபதுமனை வேலாயுதத்தால் இருகூறாய்ப் பிளந்தான்.

10. பிளக்கப்பட்ட அவை, கந்தக் கடவுளுக்கு (மயில்) வாகனமாகவுங் (கோழிக்) கொடியாகவும் விளங்கின. இப்பால், சுயம்புவாகிய அறுமுகச் சிவன், தன்னாலாளப்படுந் திருப்பரங்கிரியை யடைந்து, அருணகிரிநாத சுவாமிகள் புகழும்படியான, வாள்போன்ற கண்ணையுடைய தெய்வயானைப் பிராட்டியைத் திருமணஞ் செய்துகொண்டு இந்திரனுக்கு முடிசூட்டுதலால் விண்ணுலகை யிரக்ஷித்து, தான் ஆண்டுகொள்ளதற்குரிய வேடர் குலமாதாய்த் தோன்றிய வள்ளி பிராட்டியையுந் திருமணங்கொண்டருளினான்.


Home    |    Top   |    Back